קריאה להצעת מועמדות לחברות בוועד המנהל

ב-21 ביוני 2018 יתקיימו בחירות לוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה במסגרת האסיפה השנתית של האגודה.

חברי האגודה מוזמנים להציע את מועמדותם בכתב או בדוא"ל למזכירות האגודה לא יאוחר מ-10 ביוני 2018.