ועדות מומחים / ממשקים חקלאיים תומכי סביבה – משארים טבעיים ושולי שדות

המגמה לקידום ממשקים חקלאיים ידידותיים לסביבה הולכת וצוברת תאוצה בעולם. קידום ממשקים חקלאיים ידידותיים לסביבה נועד לסייע גם לשימור המגוון הביולוגי וגם לניצול משאבי הקרקע והטבע באופן מקיים לאורך זמן, דרך העלאת התרומה של שירותי המערכת האקולוגית, וכל זאת לצד שמירה על היקפי ייצור התוצרת החקלאית ועל כלכליות הגידול שלה.


המלצות הוועדה:
1. יש למפות את היקף השימוש הנוכחי בממשקי שולי שדות ומשארים טבעיים בחקלאות הישראלית וכן את היקף השטחים הפוטנציאליים להטמעה עתידית של הממשקים.
2. יש להגדיר גורם ברור שיהיה אחראי לניהול המשארים הטבעיים בהתאם לאופיים ולמיקומם.
3. כדי לגשר על פערי הידע הקיימים נדרש ביצוע של מחקרים יישומיים רב-תחומיים וארוכי טווח, הכוללים התייחסות להיבטי חקלאות, כלכלה וחברה בסקלות מרחביות.
4. יש לשלב את החקלאים כבר בשלבי תכנון המחקר, וזאת באמצעות הרחבת המפגשים בשטח בין חוקרים וחקלאים וקידום הדו-שיח ביניהם.
5. בתחום הגנת הצומח יש למקד את מחקר השפעתם של הממשקים הללו בקבוצות טקסונומיות הרלוונטיות לחקלאי, תוך שימת דגש על מינים מקומיים והימנעות מעידוד מינים פולשים.
6. כדי לקבל תמונה מלאה יותר של ההשפעות הפוטנציאליות על המגוון הביולוגי ועל הגידולים עצמם יש לערוך מחקרים נוספים שיעסקו במארג המזון הכולל בשטח החקלאי.
7. יש לרתום את המדריכים החקלאיים להעברה מסודרת של הידע לקידום הטמעת הממשקים וכן ליצור מודלים של הצלחה על ידי עבודה עם “חקלאי מודל” ופרסום ההצלחות בקהילות החקלאיות.
8. יש לקדם העברת ידע רב-כיוונית באמצעות התארגנות אזורית, תוך יצירת מסגרת מדריכה ותומכת, וכן על ידי יצירת חיבורים ושיתוף ידע דו-כיווני בין חקלאים באופן שיאפשר היוועצות ישירה עם החקלאים שהטמיעו את הממשקים בשטחם.
9. יש לקדם את הטמעת הממשקים באמצעות תמריצים כלכליים ותמיכות חברתיות, כגון תחרויות וחלוקת פרסים לחקלאים המצטיינים בכך.

 

***וועדה זו מהווה המשך לפעילות פורום חקלאות תומכת סביבה בהובלת פרופ' ירון זיו שפעל תוך שותפות בין מכון דש"א לאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.