ועדות מומחים / יישום עבודה מרחוק בישראל 2020 – סיכום ותובנות של ועדת מומחים

הנזק הכולל הנגרם כיום למשק בשל הגודש בכבישים מוערך בכ- 35 מיליארד ₪, והוא צפוי לשלש עצמו עד 2040. בשל גידול האוכלוסייה והצפי להתרחבות הגודש צפויות להחמיר גם ההשפעות הסביבתיות של ענף התחבורה, ובהן זיהום אוויר, פליטת גזי חממה, מטרדי רעש וקיטוע בתי גידול על ידי תשתיות תחבורה. על כן, עולה צורך לצמצם משמעותית את הנסועה הפרטית. אחד מכלי המדיניות להשגת מטרה זו הוא עידוד עבודה מרחוק, המאפשרת לעובדים לעבוד מחוץ למקום העבודה הפיזי שלהם ובכך להימנע מנסיעות באזורי ביקוש גבוהים ובשעות השיא. כדי לתכנן מדיניות מיטבית לעבודה מרחוק יש להתייחס למגוון ההיבטים, כגון: מאפייני העבודה, זמן ביצוע העבודה והמקום שהיא מתבצעת בו, ומאפייני המעסיקים והעובדים בה. לעבודה מרחוק יש פוטנציאל לתועלת משקית רבה ומגוונת, כגון חיסכון בעלויות חיצוניות מנסועה ובעלויות נדל"ן, חשמל וחניה, העלאת הפרודוקטיביות וחיזוק הפריפריה ואוכלוסיות מוחלשות. בו-בזמן היא גם מציבה מגוון אתגרים לעובדים ולמעסיקים במשק.


 

המלצות הוועדה:

  • ועדת המומחים ממליצה לממשלת ישראל לקדם תוכנית לאומית לעידוד עבודה מרחוק, שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, הצבת יעדים כמותיים עתידיים לשיעורי עבודה מרחוק במשק, קידום תוכניות פיילוט ותמיכה בהן מתן תמריצים למגוון מגזרים במשק, תוך הטמעה זהירה של העקרונות המפורטים בדו"ח זה.
    • יש לקדם היערכות של משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ליישום תוכניות פיילוט לעבודה מרחוק באופן הדרגתי, תוך בחינת מכלול ההשלכות הארגוניות. כך ייצברו ניסיון וסיפורי הצלחה, ויהיה אפשר לקדם הסכמות רחבות ולהקטין חששות והתנגדויות בטרם יישום מהלך כלל משקי שידרוש את שיתוף כלל הגורמים במגזר הציבורי.
    • במגזר הפרטי יש להימנע מהתערבות יתר ולשמר מצב של יישום וולונטרי של מדיניות עבודה מרחוק, בהסכמת כל הצדדים ובהתאם לצורכי המעסיק ולשיקוליו, תוך קידום תוכניות מעסיקים ומתן תמריצים על ידי המדינה לעידוד יישום המדיניות במגזר זה.
    • יש להתייחס לעבודה מרחוק כגורם המשפיע על המרחב הבנוי המתוכנן. כפועל יוצא מכך, יש לשלב מרכזי עבודה מרחוק בתכנון של שכונות מגורים חדשות או מתחדשות, בתכנון של מרכזי תחבורה משולבים ובפיתוח של יישובים פריפריים.
    • יש לבצע סקר בקרב ארגונים וחברות ממגוון תחומים במגזר הציבור והפרטי כדי לאמוד את מידת הידע, הנכונות והחסמים שקיימים אצל העובדים והמעסיקים. יש לנצל את שלבי היישום הראשוניים של מדיניות זו לצורך השלמת הידע החסר ובחינת ההשפעות הכלכליות והארגוניות של עבודה מרחוק בישראל.

 

****מסמך זה נכתב בטרם פרוץ מגפת הקורונה העולמית (COVID-19) וההגבלות שיושמו בעקבותיה בישראל. אי לכך התווסף אליו נספח העוסק בהתייחסות ראשונית למעבר המשק לעבודה מרחוק במהלך משבר הקורונה ובו נסקרות השפעות המעבר בתנאים ייחודיים אלה על התחבורה ועל הנכונות ליישום עבודה מרחוק במשק בתום מצב החירום הלאומי.