ועדות מומחים / פיתוח מדד פגיעוּת אקלים

ישראל נמצאת באזור המוגדר כמוקֵדה (hotspot) של שינוי האקלים, והשפעותיו צפויות להתבטא בו ביתר שאת. אף על פי שכולנו חשופים להשפעותיו של שינוי האקלים במידה כזו או אחרת, השינוי אינו צפוי לפגוע בכולם במידה שווה: ראשית, האוכלוסיות הפגיעוֹת יותר בחברה מתאפיינות ברגישות גבוהה יותר לפגעיו של שינוי האקלים. מכאן, שבהיעדר מאמצי היערכות מותאמים, שינוי האקלים צפוי להטיל נטל עודף דווקא על האוכלוסיות החלשות יותר בחברה, להנציח פערים חברתיים על רקע כלכלי, מגדרי, אתני ובריאותי, ולהגביר את האי-שוויון. שנית, למיקומן הגאוגרפי של קהילות שונות ישנה השפעה מכרעת על רגישותן לשינוי האקלים הצפוי. שלישית, מגזרים שונים, דוגמת המגזר החקלאי, משק האנרגיה ומשק המים, יושפעו מהשינוי באופן שונה. מכאן, שפגיעתו של שינוי האקלים איננה מוכרעת רק מעצם החשיפה לתנודות האקלים, אלא גם בשל פגיעוּתן של האוכלוסיות המתגוררות באזור החשוף ושל המערכות המצויות בו.


הערכת פגיעוּתן של קהילות ומערכות לשינוי האקלים מצריכה ניתוח מושכל של מאפייני הפגיעוּת, המשתנים בין אזורים שונים. לביצוע ניתוח זה בצורה סטנדרטית ומהימנה יש צורך בפיתוח מדד (אינדקס) פגיעוּת שבאמצעותו ניתן לעמוד על מאפייני הרגישות המגוונים (סביבתיים, חברתיים, כלכליים ובריאותיים) של קהילות ואזורים שונים, בהתבסס על מאגרי נתונים שקיימים ממילא בידי הרשויות ומכוני המחקר, לצד נתונים חדשים שייאספו לשם כך. במילים אחרות, מדד פגיעוּת אקלים הוא כלי מתודולוגי לבחירת הנתונים הרלוונטיים והמהימנים ביותר מבין שלל הנתונים הקיימים, לשקלול הנתונים הנבחרים לפי מפתח שעוצב לשם כך, ולעיבודם לכדי ערכים סטנדרטיים המאפשרים יכולת השוואה בין תאי שטח שונים ובין הקהילות המתגוררות בהם. יכולת השוואה זו תאפשר בעתיד קביעת סדר עדיפויות מושכל של הקהילות, המגזרים והמערכות הרגישים ביותר לשינוי האקלים, תוך אפיון מדויק של אופי הפעולות הנחוצות והפתרונות הנדרשים להפחתת רגישות זו ולהגברת החוסן האקלימי של החברה בישראל.

 

מדד פגיעוּת מורכב בדרך כלל משלושה מֵמַדים: מֵמַד החשיפה, ממד יכולת ההסתגלות, וממד הרגישות. כל אחד מן הממדים הללו מורכב ממחוונים (אינדיקטורים). במדדי פגיעוּת שונים ברחבי העולם מספר המחוונים נע בין בודדים לעשרות רבות. שקלול ערכם של כלל המחוונים יפיק ערך המייצג את מידת הפגיעוּת של אזור מסוים לשינוי האקלים. בחירת המחוונים שירכיבו את המדד היא השלב הראשון, ההכרחי והמהותי בפיתוחו של המדד ובעיצובה של מפת הפגיעוּת בכללותה. מטרת ועדת המומחים היא יצירת התשתית המקצועית לפיתוחו של מדד פגיעוּת אקלים, וזאת באמצעות אפיון המחוונים שירכיבו מדד פגיעוּת אקלים לאומי: הכלי המתודולוגי שעל בסיסו תפותח מפת פגיעוּת אקלים לאומית.