ועדות מומחים / השפעות זיהום רעש על מערכות אקולוגיות בשטחים פתוחים

ועדת המומחים והמומחיוֹֹת בנושא השפעות זיהום רעש על מערכות אקולוגיות בשטחים פתוחים היא מיזם משותף של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ושל לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה. ועדה זו היא מרכיב מרכזי במאמצים הממשלתיים בנושא הפחתת החשיפה של חיות בר לזיהום רעש. במסגרת עבודה זו בוצעו סקירה מדעית רחבה בנושא השפעת זיהום רעש על המערכות האקולוגיות והאסדרה הקיימת בתחום זה בעולם, כמו גם אפיון זיהום הרעש בישראל והאסדרה הקיימת והנדרשת לשם הפחתתו.


לדו"ח ועדת המומחים המוגש להלן מספר מטרות. מטרה ראשונה היא להעלות את המודעות לנושא השפעות הרעש על חיות בר בשטחים פתוחים בקרב מקבלי ההחלטות והציבור. מטרה שנייה היא לאפשר למקבלי ההחלטות לפעול להפחתת רעש בשטחים פתוחים בצורה מושכלת, הנסמכת על הידע המדעי והמקצועי המהימן והעדכני ביותר. לשם כך, מוצגות בדו"ח סקירה מדעית כמו גם סקירה נבחרת של מסמכי מדיניות ופעולות אסדרה שננקטו במדינות שונות בעולם, לצד סיכום התובנות של עשרות המשתתפים שהשתתפו בוועדת המומחים וביום הדיונים. לסיכום מוצגות בדו"ח המלצות המומחים והמומחיוֹֹת לאסדרת נושא זיהום הרעש בשטחים הפתוחים במדינת ישראל.