ועדות מומחים / שילוב יעדים ומדדים לחקלאות מקיימת במסגרת תמיכות ישירות לחקלאות

במקביל לאספקת מזון ומוצרים אחרים, יש לממשקים חקלאיים השפעה משמעותית על שירותי מערכת שונים, כמו המגוון הביולוגי, שימור קרקע, ערכים נופיים ותרבותיים וכדומה. השפעה זו יכולה להיות שלילית או חיובית ברמות שונות – חקלאות שאינה מתחשבת בסביבה ואינה מקיימת תגרום לנזקים הגדולים ביותר. מאחר שלשירותי מערכת שנפגעים מחקלאות שאינה מקיימת אין בדרך כלל שוק פעיל, וסובסידיות יכולות לתמוך באינטנסיפיקציה חקלאית על חשבון שירותי מערכת, חיוני לשלב כלים מתאימים שיביאו בחשבון את ההשלכות הסביבתיות והתזונתיות במסגרת ניהול החקלאות והתמיכה בה.

משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וארגוני החקלאים דנים עתה בתמיכות ישירות לחקלאות, בהתאם להמלצת ה-OECD להקטין את התמיכה בחקלאות באמצעות תמיכות עקיפות (כגון הגנה מכסית או מכסות ייצור), ולעבור לשיטות תמיכה ישירות שאינן מעוותות את הסחר או עלולות לגרום לעליית מחירים לצרכנים. מטרת ועדת המומחים היא בחינת הדרכים המומלצות לקידום ולשילוב של יעדי חקלאות מקיימת בתחומי הסביבה והתזונה במסגרת מנגנון עתידי של תמיכות ישירות בחקלאות בישראל.


סיכום בכותרות

  • חקלאות מקיימת (בת-קיימא) מבוססת על שילוב היבטים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.
  • בימים אלה מתקיימים מגעים בין משרד האוצר, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וארגוני החקלאים על קידום תמיכות ישירות לחקלאות בישראל, בדומה למדינות אחרות החברות בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים (OECD). הדיון מתמקד בשלב זה בהיבטים כלכליים וחברתיים, ללא עיסוק בהיבטי סביבה ותזונה בריאה.
  • ועדת המומחים ממליצה על שילוב יעדי סביבה ותזונה מוגדרים במגעים ובמסגרת כל מנגנון שייבחר לתמיכה ישירה בחקלאות, כהתניות או כתמיכה במיזמים מוגדרים.
  • לנוכח השונות הרבה בתנאים הפיזיים והחברתיים-כלכליים בארץ מוצע כי מֵעֵבר לרמה הארצית יוגדרו ככל האפשר יעדים וממשקים גם ברמה האזורית או האגנית.
  • לדעת הועדה חיוני לשלב גם תמיכה במעטפת של ליווי וקידום חקלאות מקיימת באמצעות מערכות ההדרכה והמו"פ ברמה הארצית והאזורית, כולל בקרה על אפקטיביות הממשקים ועדכון ההגדרות לפי הצורך.
  • הועדה ממליצה לקבוע תהליך מתכלל ואובייקטיבי לקביעת היעדים, הממשקים הרצויים ודרכי ניהול, אכיפה, מעקב וליווי מקצועי. יש לוודא כי כלל בעלי העניין יהיו מיוצגים כראוי. עמדת מומחי משרד החקלאות היא, כי הליך מסוג זה ראוי שיובל על-ידי הממשלה, וכי משרד החקלאות יזום ויוביל תהליך כאמור בהתאם לתכניות העבודה שלו.